Cơ cấu tổ chức
Cập nhật lần cuối: 11/10/2016 04:16:00 
 

- Tổng số Cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm: 60 người. Trong đó: Nam: 19/60 chiếm 31,7%; Nữ: 41/60 chiếm 68,3%.

- Bộ máy tổ chức Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa:

+ Lãnh đạo: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

+ Phòng chuyên môn: 06 phòng

                    Ÿ Phòng Tổ chức - Hành chính – Kế toán.

                    Ÿ Phòng Nuôi dưỡng  Người cao tuổi - Khuyết tật

                    Ÿ Phòng Nuôi – Dạy trẻ em.

                    Ÿ Phòng Y tế.

                    Ÿ Phòng Công tác xã hội.

                            Cơ sở hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

 

Trung tâm