Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu năm học 2017-2018

10/12/2017 9:45:00 AM
Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ tuần 01 (21/8/2017)

 

Thứ

 

 

 2

Tiết

 

Sáng

Chiều

Ghi chú

Môn

Ngư­­ời dạy

Môn

Ng­­ười dạy

1

Chào cờ

 

T/h T.Việt

 

 

2

Tiếng Việt

Đ.Hoa

T/h Toán

 

 

3

Tiếng Việt

 

T/h T.Việt

 

 

4

Toán

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

1

Tiếng Việt

 

BD Nhạc

Cô Nhung

 

2

Tiếng Việt

 

BD Mỹ

Cô Đông

 

3

Thể dục

T.Lâm

T/h T.Việt

 

 

4

Toán

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

1

Tiếng Việt

 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC 

 

2

Tiếng Việt

 

 

3

TN - XH

Cô Hằng

 

4

Mỹ thuật

Cô Đông

 

5

 

 

 

 

5

1

Toán

 

T/h Toán

 

 

2

Âm nhạc

Cô Nhung

T/h T.Việt

 

 

3

Tiếng Việt

 

Đạo đức

Cô Hằng

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

1

Thủ công

Cô Hằng

T/h T.Việt

 

 

2

Tiếng Việt

 

T/h Toán

 

 

3

Tiếng Việt

 

SHTT

 

 

4

Toán

 

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1B NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ tuần 01 (21/8/2017)

Thứ

 

 

 2

Tiết

 

Sáng

Chiều

Ghi chú

Môn

Ngư­­ời dạy

Môn

Ng­­ười dạy

1

Chào cờ

 

T/h T.Việt

 

 

2

Tiếng Việt

L. Hoa

T/h Toán

 

 

3

Tiếng Việt

 

BD Mỹ

Cô Đông

 

4

Toán

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

1

Tiếng Việt

 

T/h T.Việt

 

 

2

Tiếng Việt

 

BD Nhạc

Cô Nhung

 

3

Thể dục

Cô Hằng

T/h Toán

 

 

4

TN - XH

Cô Hằng

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

1

Tiếng Việt

 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC 

 

 

2

Tiếng Việt

 

 

3

Mỹ thuật

Cô Đông

 

4

Toán

 

 

5

 

 

 

 

5

1

Tiếng Việt

 

Thủ công

Cô Hằng

 

2

Tiếng Việt

 

T/h T.Việt

 

 

3

Toán

 

T/h Toán

 

 

4

Âm nhạc

Cô Nhung

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán

 

T/h T.Việt

 

 

2

Tiếng Việt

 

T/h T.Việt

 

 

3

Tiếng Việt

 

SHTT

 

 

4

Đạo đức

Cô Hằng

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1C NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ tuần 01 (21/8/2017)

 

Thứ

 

 

 2

Tiết

 

Sáng

Chiều

Ghi chú

Môn

Ngư­­ời dạy

Môn

Ng­­ười dạy

1

Chào cờ

 

Thể dục

Cô Hằng

 

2

Toán

Cô Ngọc

T/h T.Việt

 

 

3

Tiếng Việt

 

T/h Toán

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán

 

T/h T.Việt

 

 

2

Tiếng Việt

 

T/h Toán

 

 

3

Tiếng Việt

 

T/h T.Việt

 

 

4

Âm nhạc

Cô Nhung

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

1

TN - XH

Cô Hằng

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC 

 

2

Mỹ thuật

Cô Đông

 

3

Tiếng Việt

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

5

 

 

 

 

5

1

Tiếng Việt

 

BD Nhạc

Cô Nhung

 

2

Tiếng Việt

 

BD Mỹ

Cô Đông

 

3

Đạo đức

Cô Hằng

T/h T.Việt

 

 

4

Toán

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán

 

T/h T.Việt

 

 

2

Thủ công

Cô Hằng

T/h Toán

 

 

3

Tiếng Việt

 

SHTT

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ tuần 01(21/8/2017)

 

Thứ

 

 

 2

Tiết

 

Sáng

Chiều

Ghi chú

Môn

Ngư­­ời dạy

Môn

Ng­­ười dạy

1

Chào cờ

 

T/h Toán

 

 

2

Tiếng Việt

Cô Mai

T/h TV

 

 

3

Tiếng Việt

 

BD Âm nhạc

Cô Nhung

 

4

Toán 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán

 

T/h TV

 

 

2

Đạo đức

Cô Hằng

T/h TV

 

 

3

Âm nhạc

Cô Nhung

Thể dục

T.Lâm

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

1

Toán

 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC 

 

2

Thủ công

T.Mày

 

3

Tiếng Việt

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

5

 

 

 

 

5

1

Thể dục

T.Lâm

T/h Toán

Cô Liêm

 

2

Toán

 

T/h TV

 

 

3

Tiếng Việt

 

Mỹ thuật

Cô Đông

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán

 

T/h Toán

 

 

2

TN - XH

T. Mày

BD Mỹ thuật

Cô Đông

 

3

Tiếng Việt

 

SHTT

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2B NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ tuần 01 (21/8/2017)

 

Thứ

 

 


2

Tiết

 

Sáng

Chiều

Ghi chú

Môn

Người dạy

Môn

Ngư­­ời dạy

1

Chào cờ

 

T/h Toán

 

 

2

Toán

H. Nga

T/h T.Việt

 

 

3

Tiếng Việt

 

T/h T.Việt

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán

 

Thể dục

T.Lâm

 

2

Tiếng Việt

 

T/h T.Việt

 

 

3

Tiếng Việt

 

Mỹ thuật

Cô Đông

 

4

Thể dục

T.Lâm

 

 

 

5

 

 

 

 

 

4

1

Tiếng Việt

 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC 

 

2

Đạo đức

Cô Nhung

 

3

Toán

 

 

4

Âm nhạc

Cô Nhung

 

5

 

 

 

5

1

TN - XH

T. Mày

T/h  Toán

Cô Liêm

 

2

Tiếng Việt

 

T/h T.Việt

 

 

3

Tiếng Việt

 

BD Âm nhạc

Cô Nhung

 

4

Toán

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

1

Thủ công

T.Mày

BD Mỹ thuật

Cô Đông

 

2

Toán

 

T/h Toán

 

 

3

Tiếng Việt

 

SHTT

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2C NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ tuần 01 (21/8/2017)

 

Thứ

 

 

 2

Tiết

 

Sáng

Chiều

Ghi chú

Môn

Ngư­­ời dạy

Môn

 

1

Chào cờ

 

BD Mỹ thuật

Cô Đông

 

2

Tiếng Việt

Cô Lợi

Đạo đức

Cô Đông

 

3

Tiếng Việt

 

T/h TV

 

 

4

Toán 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán

 

T/h TV

 

 

2

Tiếng Việt

 

T/h TV

 

 

3

Tiếng Việt

 

T/h Toán

Cô Liêm

 

4

Mỹ thuật

Cô Đông

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

1

Toán

 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC 

 

2

Tiếng Việt

 

 

3

Tiếng Việt

 

 

4

Thủ công

T.Mày

 

5

 

 

 

 

5

1

Âm nhạc

Cô Nhung

Thể dục

T.Lâm

 

2

Toán

 

T/h TV

 

 

3

Tiếng Việt

 

T/h Toán

 

 

4

TN - XH

T. Mày

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán

 

T/h Toán

 

 

2

Thể dục

T.Lâm

BD Âm nhạc

Cô Nhung

 

3

Tiếng Việt

 

SHTT

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ tuần 01 (21/8/2017)

 

Thứ

 

 


 2

Tiết

 

Sáng

Chiều

Ghi chú

Môn

Ngư­­ời dạy

Môn

Ng­­ười dạy

1

Chào cờ

 

Thủ công

T.Mày

 

2

Toán

Cô Tư

T/h T Việt

 

 

3

Tiếng Việt

 

Anh văn

 Cô Hằng

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán

 

Anh văn

Cô Hằng

 

2

Thể dục

T.Lâm

TN - XH

T. Mày

 

3

Tiếng Việt

 

T/h Toán

 

 

4

Đạo đức

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

4

1

Toán

 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC 

 

2

Anh văn

Cô Hằng

 

3

Tiếng Việt

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

5

 

 

 

 

5

1

Tiếng Việt

 

Mỹ thuật

Cô Đông

 

2

TN - XH

T. Mày

T/h Toán

Cô Oanh

 

3

Thể dục

T.Lâm

T/h T Việt

 

 

4

Toán

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán

 

T/h T Việt

 

 

2

Âm nhạc

Cô Nhung

Anh Văn

Cô Hằng

 

3

Tiếng Việt

 

SHTT

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3B NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ tuần 01 (21/8/2017)

 

Thứ

 

 


2

Tiết

 

Sáng

Chiều

Ghi chú

Môn

Ng­­ười dạy

Môn

Ng­­ười dạy

1

Chào cờ

 

T/h T Việt

 

 

2

Toán

Cô Phương

Âm nhạc

 Cô Nhung

 

3

Tiếng Việt

 

Thể dục

T.Lâm

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

3

1

 Toán

 

T/h Toán

 

 

2

TN - XH

T.Mày

Anh văn

Cô Hằng

 

3

Tiếng Việt

 

TN - XH

T.Mày

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

4

1

Toán

 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC 

 

2

Tiếng Việt

 

 

3

Tiếng Việt

 

 

4

Anh văn

Cô Hằng

 

5

 

 

 

5

1

Toán

 

T/h Toán

Cô Oanh

 

2

Thể dục

T.Lâm

Thủ công

T.Mày

 

3

Tiếng Việt

 

T/h T Việt

 

 

4

Anh văn

Cô Hằng

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

1

Mỹ thuật

Cô Đông

Anh văn

Cô Hằng

 

2

Toán

 

T/h T Việt

 

 

3

Tiếng Việt

 

SHTT

 

 

4

Đạo đức

 

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ tuần 01 (21/8/2017)

 

Thứ

 

 


 2

Tiết

 

Sáng

Chiều

Ghi chú

Môn

Ng­­ười dạy

Môn

Ng­­ười dạy

1

Chào cờ

 

Thể dục

T.Lâm

 

2

Toán

Cô Hường

Khoa học

 

 

3

Tiếng Việt

 

T/h  Toán

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

1

Mỹ thuật

Cô Đông

Địa lý

Cô Duyên

 

2

Tiếng Việt

 

T/h  Toán

 

 

3

Toán

 

Đạo đức

 

 

4

Anh văn

Cô Thường

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

1

Thể dục

T.Lâm

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC 

 

2

Toán

 

 

3

Tiếng Việt

 

 

4

Tiếng Anh

 Cô Thường

 

5

 

 

 

 

5

1

Toán

 

Lịch sử

Cô Duyên

 

2

Tiếng Việt

 

Âm nhạc

Cô Nhung

 

3

Tiếng Việt

 

Anh văn

Cô Thường

 

4

Khoa học

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán

 

Kỷ thuật

 

 

2

Anh văn

Cô Thường

T/h  T.việt

 

 

3

Tiếng Việt

 

SHTT

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4B NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ tuần 01 (21/8/2017)

 

Thứ

 

 

 2

Tiết

 

Sáng

Chiều

Ghi chú

Môn

Ng­­ười dạy

Môn

Ng­­ười dạy

1

Chào cờ

 

Lịch sử

Cô Duyên

 

2

Toán

  Cô  Hiền

Anh văn

Cô Thường

 

3

Tiếng Việt

 

T/h  Toán

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

1

Âm nhạc

Cô Nhung

Anh văn

Cô Thường

 

2

Mỹ thuật

Cô Đông

T/h  Toán

C.Liêm

 

3

Toán

 

T/h  T.Việt

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

1

Toán

 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC 

 

2

Thể dục

T. Lâm

 

3

Tiếng Việt

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

5

 

 

 

 

5

1

Toán

 

Khoa học

 

 

2

Anh văn

Cô Thường

Đạo đức

 

 

3

Tiếng Việt

 

Kỷ thuật

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán

 

Địa lý

Cô Duyên

 

2

Khoa học

 

Thể dục

T.Lâm

 

3

Anh văn

Cô Thường

SHTT

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4C NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ tuần 01 (14/8/2017)

 

Thứ

 

 


 2

Tiết

 

Sáng

Chiều

Ghi chú

Môn

Ng­­ười dạy

Môn

Người dạy

1

Chào cờ

 

Âm nhạc

  Cô Nhung

 

2

Tiếng Việt

Cô Đ. Nga

Thể dục

  T.Lâm

 

3

Toán

 

Anh văn

Cô Thường

 

4

Lịch sử

Cô Duyên

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

1

Anh văn

Cô Thường

T/h  T.việt

 

 

2

Tiếng Việt

 

Khoa học

 

 

3

Tiếng Việt

 

T/h  Toán

 

 

4

Toán

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

1

Toán

 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC 

 

2

Anh văn

Cô Thường

 

3

Tiếng Việt

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

5

 

 

 

 

5

1

Toán

 

Đạo đức

 

 

2

Mỹ thuật

Cô Đông

T/h Toán

 

 

3

Anh văn

Cô Thường

Địa lí

Cô Duyên

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

1

 Toán

 

Thể dục

T.Lâm

 

2

Tiếng Việt

 

Khoa học

 

 

3

Tiếng Việt

 

SHTT

 

 

4

Kỷ thuật

 

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ tuần 01 (21/8/2017)

 

    Thứ

 

 


 2

Tiết

 

Sáng

Chiều

Ghi chú

Môn

Ngư­ời dạy

            Môn

Ng­­ười dạy

1

Chào cờ

 

Anh văn

 Cô  Thường

 

2

Toán

C.Hoài

Khoa học

T.Mày

 

3

Tiếng Việt

 

Kỷ thuật

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

1

Khoa học

T.Mày

T/h Toán

 

 

2

Anh văn

  Cô  Thường

Đạo đức

 

 

3

Toán

 

Âm nhạc

Cô Nhung

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

1

Tiếng Việt

 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC 

 

2

Tiếng Việt

 

 

3

Địa lý

T.Mày

 

4

Toán

 

 

5

 

 

 

 

5

1

Toán

 

Anh văn

 Cô  Thường

 

2

Tiếng Việt

 

Thể dục

T.Lâm

 

3

Tiếng Việt

 

T/h  T.Việt

 

 

4

Mỹ thuật

Cô Đông

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

1

Tiếng Việt

 

 Lịch sử

T.Mày

 

2

Toán

 

T/h T.Việt

 

 

3

Thể dục

T.Lâm

SHTT

 

 

4

Anh văn

 Cô  Thường

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5B NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ tuần 01(21/8/2017)

 

Thứ

 

 

 2

Tiết

 

Sáng

Chiều

Ghi chú

Môn

Ng­­ười dạy

Môn

Ng­­ười dạy

1

Chào cờ

 

T/h  T.Việt

 

 

2

Toán

T. Tuyên

Lịch sử

 

 

3

Tiếng Việt

 

Kỷ thuật

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

T/h Toán

 

 

 

 

 

3

1

Thể dục

T.Lâm

Đạo đức

 

 

2

Tiếng Việt

 

Anh văn

 Cô  Thường

 

3

Toán

 

T/h  Toán

 

 

4

Khoa học

T.Mày

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

1

Tiếng Việt

 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC 

 

2

Tiếng Việt

 

 

3

Anh văn

 Cô  Thường

 

4

Toán

 

 

5

 

 

 

 

5

1

Anh văn

 Cô  Thường

Khoa học

T.Mày

 

2

Toán

 

Địa lý

 

 

3

Tiếng Việt

 

T/h  T.Việt

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

1

Thể dục

T.Lâm

Âm nhạc

Cô Nhung

 

2

Toán

 

Anh văn

 Cô  Thường

 

3

Mỹ thuật

Cô Đông

SHTT

 

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5C NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ tuần 01 (21/8/2017)

 

Thứ

 

 

 2

Tiết

 

Sáng

Chiều

Ghi chú

Môn

Ng­­ười dạy

Môn

Ng­­ười dạy

1

Chào cờ

 

Đạo đức

 

 

2

Toán

N. Hoa

T/h  T.Việt

 

 

3

Tiếng Việt

 

Khoa học

T.Mày

 

4

Tiếng Việt

 

 

 

 

5

T/h Toán

 

 

 

 

 

3

1

Tiếng Việt

 

Mỹ thuật

Cô Đông

 

2

Tiếng Việt

 

Thể dục

T.Lâm

 

3

Khoa học

T.Mày

Anh văn

 Cô  Thường

 

4

Toán

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

1

Anh văn

 Cô  Thường

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC 

 

2

Tiếng Việt

 

 

3

Tiếng Việt

 

 

4

Toán

 

 

5

 

 

 

 

5

1

Toán

 

Địa lý

 

 

2

Lịch sử

 

T/h  Toán

 

 

3

Tiếng Việt

 

Kỷ thuật

 

 

4

Anh văn

 Cô  Thường

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

1

Âm nhạc

Cô Nhung

Anh văn

 Cô  Thường

 

2

Tiếng Việt

 

T/h  T.việt

 

 

3

Toán

 

SHTT

 

 

4

Thể dục

   T.Lâm

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

P.Hiệu trưởng

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
Mai Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Liên Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình